Informácie pre spotrebiteľa

podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon“)

Vykonaním objednávky prostredníctvom webstránky http://www.dreamaudio.sk uzatvárate zmluvný vzťah – kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“) s predávajúcim na základe Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“).

Informácie o predávajúcom a vlastnostiach tovaru:

  1. Kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno:          DreamAudio, spol. s r. o.

Sídlo:                            Jaskový rad 213A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

IČO:                              47 619 635

DIČ:                              2024027093

IČ DPH:                         SK2024027093

Registrácia:                  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.: 125111/B

Telefónne číslo:             +421 915 199 568

E-mail:                          info@dreamaudio.sk

Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  • Všetky informácie o tovare, t.j. hlavné vlastnosti výrobkov, predajné ceny, dodacie lehoty, nájdete prehľadne uvedené priamo v e-shope.
  • Informácie o funkčnosti, kompatibilite a spôsoboch použitia nášho tovaru nájdete v zjednodušenej forme priamo v e-shope. Pre podrobnejšie informácie si prosím prečítajte manuál – príručku alebo informácie o výrobku priložené ku každému výrobku.
  • Informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, o zárukach, záručných lehotách a podrobnostiach, ako aj postup, ako uplatniť reklamáciu, nájdete v Reklamačnom poriadku (https://www.dreamaudio.sk/reklamacny-poriadok/).

Informácie o kúpnej zmluve na základe VOP ako zmluve uzatváranej na diaľku:

Prosíme, prečítajte si naše Všeobecné obchodné podmienky (VOP), s ktorými pri odosielaní objednávky súhlasíte a ktorými sa bude riadiť Váš nákup, ako aj vysvetlivky na webstránke e-shopu.

Ako spotrebiteľ ste oprávnení jednostranne odstúpiť od zmluvy (kúpy) v období od odoslania objednávky až do doručenia tovaru, ako aj v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tovar dodáva oddelene, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

POZOR: Nebudete mať právo odstúpiť od zmluvy v rozsahu tovaru – softvéru predávaného v ochrannom obale, ak ste tento obal rozbalili, a v rozsahu tovaru zhotoveného podľa Vašich osobitných požiadaviek alebo tovaru vyrobeného na mieru.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás o tom prosíme informujte písomne (najlepšie e-mailom) a priložte jednoduchý formulár na odstúpenie, ktorý Vám zašleme spolu s potvrdením Vašej objednávky.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musíte zároveň doručiť tovar späť na adresu sídla prevádzky predávajúceho (DreamAudio, spol. s r. o., Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava), a to bez zbytočného odkladu, najneskôr s odoslaním do 14 dní po písomnom uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Tovar nám môžete vrátiť vždy poštou alebo osobne, prípadne rovnakým spôsobom, ako sme Vám ho doručili. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez podstatných známok opotrebenia, musí však byť vrátený v originálnom obale.

Hneď po kontrole zaslaného tovaru Vám vrátime zaplatenú cenu vrátane nákladov za dopravu tovaru k Vám. Sami však budete znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a tomu zodpovedajúcu dopravu, a to aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Na spôsobe vrátenia takého tovaru sa s Vami radi dohodneme osobitne.

Informácie o orgáne dohľadu a možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov:

Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32,
P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

Ako spotrebiteľ máte právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše spotrebiteľské práva. Ak odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektmi ARS orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z., pričom zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.