Reklamačný poriadok

spoločnosti DreamAudio, spol. s r. o.

vypracovaný v zmysle ust. § 52 až § 54 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v zmysle ust. zákona č. 250/2007 Z. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)

(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) spoločnosti DreamAudio, spol. s r. o., so sídlom Jaskový rad 213A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01, IČO: 47 619 635, IČ DPH: SK2024027093, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 125111/B (ďalej len „predávajúci“).

Ustanovenia tohto Reklamačného poriadku sa uplatnia iba na spotrebiteľské kúpne zmluvy (kúpne zmluvy, ktoré boli uzavreté s kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom); to neplatí pre ustanovenia o formálnych náležitostiach reklamácie a doručovaní tovaru na vybavenie reklamácie, ktoré platia aj pre kupujúcich – podnikateľov. Kupujúci, ktorý je podnikateľom, môže voči Predávajúcemu uplatniť práva zo zodpovednosti za vady tovaru iba v rozsahu VOP a ust. § 422 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Uzatvorením kúpnej zmluvy s predávajúcim v zmysle VOP kupujúci berie na vedomie tento Reklamačný poriadok ako súčasť VOP a súhlasí s jeho použitím.

 • ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Na tovar ponúkaný predávajúcim sa vzťahuje záruka podľa osobitných predpisov. Ako doklad o poskytnutí záruky predávajúci spravidla poskytne kupujúcemu ku každému zakúpenému tovaru doklad o kúpe (faktúru), obsahujúci údaje potrebné na uplatnenie reklamácie; na žiadosť kupujúceho mu predávajúci vystaví záruku písomnou formou (záručný list).

Písomným vyhlásením v záručnom liste alebo faktúre môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovený osobitným predpisom. V záručnom liste, resp. faktúre pritom predávajúci určí podmienky a rozsah tejto záruky.

Všeobecne platné predávajúcim poskytované záručné doby podľa osobitného predpisu sú nasledovné:

 1. Ak nie je predávajúcim ustanovené inak, záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak ide o použitý tovar, predávajúci poskytuje kratšiu záručnú dobu, v trvaní 12 mesiacov. Skutočnosť, že ide o použitý tovar, musí byť vyznačená v ponuke predávajúceho. Kupujúci berie kratšiu záručnú dobu na vedomie a súhlasí s jej uplatnením.
 3. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať aj osobitne niektorej súčiastky tovaru.

Záručné doby začínajú plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Keďže na zásielkový predaj sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), za prevzatie tovaru sa považuje okamih, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo

 1. ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 • Uplatnenie reklamácie

Kupujúci je povinný prezrieť a skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od prevzatia, a v tejto lehote oznámiť akékoľvek zistené vady predávajúcemu. Ak kupujúci zistí vadu tovaru neskôr v záručnej dobe, je povinný oznámiť predávajúcemu výskyt vady a uplatniť reklamáciu bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní od zistenia vady. Na oneskorene oznámené vady predávajúci nemusí prihliadnuť a omeškanie s uplatnením reklamácie je dôvodom na zamietnutie reklamácie.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť písomne v zmysle ustanovení VOP (bod 8.2) o doručovaní písomností; predávajúci vždy akceptuje aj reklamáciu doručenú e-mailom.

V reklamácii kupujúci uvedie najmä, o aký tovar alebo akú časť tovaru ide, akú vadu tovaru namieta, ako sa vada prejavuje, či ide o sporadický alebo neustály výskyt vady, kedy vadu prvýkrát zaznamenal, či ide o opakovanú vadu, a akým spôsobom vo všeobecnosti tovar používal pred výskytom vady. Ak je kupujúcim podnikateľ alebo iná osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, je povinný uviesť aj akým spôsobom vykonal kontrolu tovaru po prevzatí.

Bezodkladne po uplatnení písomnej reklamácie, najneskôr v lehote päť (5) pracovných dní, je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na účely kontroly tovaru a vybavenia reklamácie. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla prevádzky predávajúceho (DreamAudio, spol. s r. o., Rusovská cesta 46, 851 01 Bratislava).

Kupujúci môže zaslať písomnú reklamáciu aj spolu s tovarom, a v prípade osobitnej dohody s predávajúcim odovzdať tovar aj osobne v sídle predávajúceho, u osoby písomne určenej predávajúcim alebo v inej prevádzkarni predávajúceho.

 • VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba sú povinní poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv uplatňuje, sú povinní určiť spôsob vybavenia reklamácie (odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom e-mailu alebo pošty, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • SPÔSOBY VYBAVENIA REKLAMÁCIE

Vybavenie oprávnenej reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to najmä opravou tovaru.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (najmä ak je vada neopraviteľná, v opačnom prípade bude riešená opravou). Predávajúci môže tiež vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby kupujúci mohol tovar riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť písomným oznámením predávajúcemu. To isté platí, ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa rovnakej vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

V prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nebráni riadnemu užívaniu tovaru kupujúcim, alebo ak bol tovar predávaný ako použitý alebo za nižšiu cenu v dôsledku čiastočného znehodnotenia a vada nebráni riadnemu užívaniu tovaru kupujúcim, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

Voľba spôsobu nápravy vád zo spôsobov, na ktoré je predávajúci oprávnený patrí vždy predávajúcemu, okrem uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy kupujúcim. Predávajúci však podľa možností a s prihliadnutím na všetky okolnosti uprednostní spôsob vybavenia oprávnenej reklamácie, o ktorý kupujúci požiadal.

Zamietnutie reklamácie. Pokiaľ predávajúci po riadnom prezretí a preskúmaní tovaru a jeho funkčnosti vyhodnotí, že vada namietaná kupujúcim nie je na tovare prítomná alebo predávajúci za vadu nezodpovedá, vydá v lehote na vybavenie reklamácie kupujúcemu písomné a odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich (12) mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie takto určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do štrnástich (14) dní odo dňa opätovného uplatnenia takejto reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 • VÝLUKY ZO ZÁRUKY

Predávajúci nie je ani počas plynutia záručnej doby zodpovedný za vady tovaru, ktoré vznikli:

 1. neodbornou inštaláciou, obsluhou, opravou, úpravou, zaobchádzaním s tovarom, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, najmä ak kupujúci nedodržal postupy uvedené v návode na použitie priloženom k tovaru;
 2. nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v návode na použitie alebo so všeobecnými zásadami riadneho používania tovaru a náležitej starostlivosti;
 3. používaním alebo uložením tovaru v nevhodnom prostredí (okolitých podmienkach), najmä ak kupujúci nedodržal postupy uvedené v návode na použitie priloženom k tovaru;
 4. poškodením tovaru živelnými pohromami, inak vyššou mocou alebo vonkajšou náhodou, ktorá nemá svoj pôvod vo vlastnostiach tovaru.

Vadou tovaru nie je opotrebenie spôsobené bežným užívaním, napr. vybíjanie priložených batérií a spotrebovanie spotrebného tovaru, a záruka sa na bežné opotrebenie a spotrebovaný tovar nevzťahuje.

 • OSOBITNÉ USTANOVENIA O PREDAJI TOVARU NIŽŠEJ KVALITY, POUŽITÉHO A OPOTREBENÉHO TOVARU

Tovar s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru na určený účel, predávajúci predáva za nižšie ceny, než je obvyklá cena podobného tovaru bez vád; kupujúceho pritom predávajúci musí upozorniť, že tovar má vady a o aké vady ide, ak to nie je zrejmé už z ponuky v e-shope.

Pri predaji použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením tovaru v primeranom rozsahu pred zakúpením tovaru. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola stanovená nižšia cena.

 • DOPRAVA TOVARU KUPUJÚCEMU PO VYBAVENÍ REKLAMÁCIE

Predávajúci bezodkladne po vybavení reklamácie vyzve kupujúceho na prevzatie tovaru po oprave, prípadne náhradného tovaru po výmene alebo pôvodného tovaru po zamietnutí reklamácie; ak nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o doručení a/alebo prevzatí tovaru, na dopravu tovaru sa uplatnia ustanovenia pôvodnej zmluvy o doprave na základe VOP.

Ak predávajúci reklamáciu vybavil ako oprávnenú, znáša náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie. Ak reklamáciu zamietol, náklady na dopravu a prevzatie tovaru po vybavení reklamácie znáša kupujúci.

 • POJMY

Pojmy použité v tomto Reklamačnom poriadku majú významy zhodné s pojmami tak, ako ich definujú VOP.

 1. ÚČINNOSŤ

Účinnosť Reklamačného poriadku je viazaná na účinnosť VOP. Reklamačný poriadok sa môže kedykoľvek meniť samostatne alebo spoločne s VOP.